Vedtekter

Org nr. 992100125

§ 1 Foreningens navn er CapaCare. Foreningen har hovedkontor i Trondheim.

§ 2 Formålet med foreningen er opplæring av medisinsk fagpersonell i områder hvor det er mangel på slikt personell. Foreningen arbeider også for å samle inn midler og rekrutere helsearbeidere for å oppnå dette formålet.

§ 3 CapaCare består til enhver tid av de medlemmer som er invitert til å delta i foreningen av flertallet i styret. For å bli medlem må man melde seg inn i foreningen og betale kontigenten styret har vedtatt.

ÅRSMØTET

§ 4 Årsmøtet (ÅM) er øverste myndighet for CapaCare. Alle som er registrert som medlemmer har stemmerett.
§ 4 .1 Medlemmer som ikke er tilstede på ÅM kan gi sin stemme til medlemmer som er tilstede på ÅM. Hver person kan ikke avgi mer en 3 stemmer på ÅM.

§ 5 ÅM avholdes en gang i året. ÅM velger styre, godkjenner regnskap og forandrer vedtekter. ÅM tar også stilling til andre innkomne saker.
§ 5.1 Styrets oppgave i forkant av årsmøtet:
– legge fram forslag til møteleder, møtesekretærer og protokollunderskrivere
– legge fram årsmelding for perioden mellom årsmøtene
– legge fram forslag til strategisk plan for neste periode
– legge fram revidert regnskap for siste kalenderår
– legge fram saker som styret eller medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet
– forslag til valgkomite
– forslag til revisor
§ 5.2 Sakslisten for årsmøtet skal minst inneholde følgende saker:
– Godkjenning av møteinnkallingen
– valg av møtedirigent.
– årsberetning
– regnskap
– valg
– strategisk plan for neste periode
§ 5.3 Endringer av vedtektene krever 2/3 av alle stemmeberettigede tilstede. Alle andre forhold avgjøres med enkelt flertall.

§ 6 Innkallelse til ÅM skal skje skriftlig, i form av brev eller mail med 30 dagers varsel.

Alle medlemmer har rett til å fremme forslag til ÅM. Forslaget skal være styret i hende i skriftlig form senest 2 uker før ÅM.
Saksliste inkludert innkomne forslag skal sendes ut til medlemmene i skriftlig form senest 5 dager før ÅM.

§ 7 Ekstraordinært ÅM kan innkalles når flertallet i styret eller 25% av registrerte medlemmer ønsker det. Emne som skal behandles må fremmes skriftlig til styret.

Ekstraordinært ÅM skal innkalles innen 14 dager etter at styret har mottatt emnet for ekstraordinært ÅM.

STYRET

§ 8 Styret skal bestå av minst 3 medlemmer og velges av ÅM.
Styret konstituerer seg selv.

Styremedlemmer velges for to år av gangen og det kan velges 2 varamedlemmer

Styremøtene er åpne med talerett for alle, men stemmerett kun for fysisk tilstedeværende styremedlemmer. Referat fra styremøtene skal gjøres tilgjengelig på nett for medlemmene.

Styret er beslutningsdytig når mer enn 60 % av medlemmene er tilstede.

Alle saker avgjoeres med enkelt flertall, av avgitte stemmer. Blanke stemmer ansees som ikke avgitte stemmer. Dersom det er likt antall stemmer for og mot, vil styreleders stemme vaere avgjørende.

§ 9 Styret har ansvar for foreningens drift og håndtering av økonomi mellom årsmøtene. Alle medlemmer i styret har signaturrett.

Oppgaver kan delegeres til andre utenfor styret.

§ 10 Foreningen har ansvar for innkomne midler til prosjektene og for eventuelle midler som benyttes til administrasjon og informasjon. Tilskudd til foreningen kan ikke knyttes til betingelser som ikke er i overensstemmelse med foreningens vedtekter eller med styrets beslutninger.
Foreningens regnskap skal føres i samsvar med regler for god regnskapsførsel og undergis betryggende revisjon av statsautorisert eller registrert revisor. Regnskap og årsmelding følger kalenderåret.

VED FORENINGENS OPPHØR
§ 11 Foreningens opphør skal godkjennes i årsmøte hvor minst 2/3 av de fremmøtte stemmer for dette.

§ 12 Ved foreningens opphør skal et eventuelt overskudd tilfalle Masangas Venner, Høje-Taastrup, eller en eller flere andre organisasjoner som på ikke-kommersielt grunnlag arbeider med beslektet formål.

Endringer vedtatt ved årsmøte 19.7.2011