For presse

Kirurgisk opptreningsprogram ved Masanga Sykehuset i Sierra Leone

Bakgrunn
Sierra Leone avsluttet i 2002 en borgerkrig som ødela det meste av infrastruktur, inkludert helsetjenester. Det er i dag totalt 10 registrerte kirurger i alle landets offentlige sykehus. Disse skal betjene en befolkning på 5,3 millioner innbyggere. Fra 1. oktober 2007 til 20. februar 2008 ble det utført kun 724 kirurgiske og obstetriske prosedyrer på de 10 største statlige sykehus i landet (1). Ifølge Human Development Index 2010, har Sierra Leone noen av de verste helseindikatorer i verden, med forventet levealder på 48,2 år, under 5 års barnedødelighet på 20% og en av verdens høyeste mødre-dødeligheter hvor mer enn 1 % av alle fødsler ender med at mor dør(2).

De fleste av disse dødsfallene kunne vært unngått hvis forebyggende tiltak ble iverksatt og tilstrekkelige helsetjenester var tilgjengelige. I Sierra Leone blir helsepersonell i stor grad drenert bort fra landsbygda til urbane områder, samt til utlandet. Dette skyldes landsbygdas og landets generelt ugunstige levekår, lave lønninger og dårlige karriere og utviklingsmuligheter i helsevesenet. I kirurgiske og obstetriske fag, er det klart at det er mangelen på menneskelige ressurser som er den mest avgjørende faktoren for at disse tjenesten ikke er tilgjengelige. Kvinner og barn på landsbygda i Sierra Leone er spesielt sårbare og bærer mange av byrdene et dysfunksjonelt helsevesen forårsaker. Erfaringer fra et økende antall afrikanske land tyder på at opplæringen av ikke-leger (som sykepleiere, ”Community Health Officer – CHO”, ”Medical assistants” eller andre tilsvarende grupper) til å utføre kirurgisk- og fødsels-hjelp bør gis høyeste prioritet(3).

Hensikt
Hensikten med det kirurgiske opptreningsprogrammet ved Masanga er å bruke veldokumenterte erfaringer fra Øst-Afrika og innføre det i Vest-Afrika(4-7). Med det kirurgiske opptreningsprogrammet planlegger vi å trene lokale helsearbeidere (Community Health Officers – CHO, 3 årig helseutdannelse på linje med sykepleier) hver i 2 år til å kunne håndtere 85 % av alle kirurgiske og obstetriske akutt pasienter på distrikts sykehusene i Sierra Leone.

Målsetting

  1. I perioden 2011 til utgangen av 2016 har vi målsetting å trene 29 CHOer. Med 20 % frafall vil vi da ha trenet 2 til alle landets 12 distrikts sykehus. Fra 2016 til 2019 er målsetningen å trene ytterligere 30. 
  2. Videreføre lobby og påvirkningsarbeid opp mot Sierra Leones Ministry of Health and Sanitation (MOHS) og andre regulerende organer for å få treningen anerkjent innenfor landets offentlige helsevesen. 

Prosjekt lokalisasjon
Masanga sykehuset i Tonkolili Distrikt i Sierra Leone. Dette sykehuset ble i 60-årene startet av engelske adventister som et svært ambisiøst prosjekt for behandling av pasienter rammet av lepra. De realiserte langt på vei sine ambisjoner, og sykehuset var velkjent i Vest-Afrika for sin innsats for leprapasienter. Sykehuset ble ødelagt under borgerkrigen. Association Friends of Masanga(AFOM) startet i 2006 et rehabiliteringsprosjekt av sykehuset Masanga. Siden har gjenoppbyggingen progrediert i jevnt tempo. I dag har de en velfungerende operasjonsstue, to sengeposter og en stor poliklinisk virksomhet. Ryggraden i virksomheten utgjøres av to fast ansatte hollandske leger, med videreutdannelse i kirurgi/obstretikk og tropemedisin. All teoretisk undervisning legges til sykehuset. I tillegg vil 6 mnd av den første praktiske opptreningen skje ved sykehuset. Etter de første 6 mnd vil kandidatene bli utplassert på andre større NGO sykehus med tilstrekkelig kirurgisk og obstetrisk aktivitet og kompetanse.

Gjennomføring
Det sentrale element i prosjektet er opplæring av CHO’er i kirurgi ved hjelp av besøkende kirurger, anestesipersonell og post-/operasjonsykepleiere. Vi har planlagt 4-6 besøk i året av 3-6 ukers varighet. Dette personellet vil først og fremst bli rekruttert fra Norge, men vi arbeider for å utvide rekrutteringsbasen til hele Europa. Under disse besøk skal kandidatene eksponeres for kirugi sammen med spesialistene. Videre skal det arrangeres systematisert undervisning i samsvar med et curriculum som i løpet av to år skal sette kandidatene i stand til å utføre basal kirurgi på egen hånd.

Referanser

  1. Kingham TP, Kamara TB, Cheriam MN & al. Quantifying Surgical Capacity in Sierra Leone. Arch Surg 2009; 144: 122-27
  2. Human Development Report, (http://hdr.undp.org/en/statistics)
  3. Almost half of all countries in sub-Saharan Africa use NPCs to perform minor surgical procedures (Lancet 2007; 22;370(9605):2158‐63).
  4. In Uganda, a study of five general hospitals reported that over 5,000 surgical procedures were performed annually by Non-Physicians Cadres (NPCs) (World J Surg 2008).
  5. In 2002, NPCs performed 57% of the 12,178 operations for either a caesarean section, ruptured uterus or ectopic pregnancy for all hospitals with a theatre in Mozambique. In rural (district level) hospitals, they performed 92% of 3,246 operations for these conditions (Brit J Obst Gyn 2007; 114:1530–1533).
  6. There were no clinically significant differences in the outcomes of 2,071 consecutive cesarean sections performed by NPCs and specialists at Maputo Central Hospital (Brit J Obst Gyn 1996; 103:508-512).
  7. Among medical doctors from the three graduated classes, none remained after seven years, whereas 88% of the NPCs were still located at their original post at the district hospital (Brit J Obst Gyn 2007; 114:1530–1533).

Kontaktpersoner

Håkon Angell Bolkan
Assistentlege, Kirurgisk klinikk, St Olavs Hospital.

Brynjulf Ystgaard
Overlege, Gastrokirurgisk avdeling, kirurgisk klinikk, St Olavs Hospital